ABC Prawa zamówień publicznych

Dlaczego właśnie to szkolenie: nie czytamy i nie komentujemy przepisów ustawy Pzp, zamiast tego mówimy o istocie zamówień: o sztuce kupowania, o celach i zasadach, czyli o tym, co jest niezmienne i niezależne od aktualnego brzmienia przepisów, co pozwoli uczestnikom dokonywać samodzielnej ich interpretacji

Adresaci szkolenia: wszyscy zainteresowani tematem, również ci, którzy byli już na innych szkoleniach i nie znajdują odpowiedzi na istotne pytania. 

Cele szkolenia: zapoznanie uczestników z celami i zasadami stosowania najważniejszych przepisów z zakresu zamówień publicznych.

PROGRAM SZKOLENIA  O CZYM BĘDĘ MÓWIĆ, CO BĘDZIEMY DYSKUTOWAĆ? LICZBA GODZIN
Cele regulacji

Po co istnieją zamówienia publiczne?

1) efektywność gospodarowania środkami,

2) przeciwdziałanie zjawiskom negatywnym,

3) cele „nowego podejścia”.

Jakie to ma znaczenie „na co dzień”? Przeogromne! Pokażę kilka przykładów orzeczeń KIO. 

0,5

Cele prawa UE

KE chodzi o wspólny rynek, swobody traktatowe, podstawowe zasady UE oraz zobowiązania GPA.

Jakie to ma znaczenia „na co dzień”? Przeogromne! Pokażę kilka przykładów z kontroli środków UE.

0,5

Podstawowa zasada interpretacji ustawy Pzp

Pzp należy (oczywiście?) do gałęzi prawa cywilnego…

Czy to oznacza, że należy go interpretować wedle zasady „co nie jest zakazane – jest dozwolone?

Pzp jako zbiór praw podmiotowych wykonawców – i co z tego wynika „na co dzień”.

1

Równe traktowanie

Co to jest równe traktowanie? To wcale nie jest oczywiste – warto wyjść od polskiej konstytucji i wyroków TSUE.

Równa miara, nie wynik mierzenia.

Dlaczego dopuszczając partaczy do udziału w postępowaniu zamawiający łamie zasadę równego traktowania.

1

Uczciwa konkurencja

W prawie UE nie ma zasady uczciwej konkurencji – i co z tego wynika?

Czym jest uczciwa konkurencja i jak ma się do otwarcia na konkurencję, zakazu dyskryminacji i zasady proporcjonalności?

Przykłady naruszeń zasady.

1

Przejrzystość

Ważna zasada (choć nie zapisana), na którą składają się:

1) utrwalenie śladu po każdej czynności (dawniej: pisemność),

2) jawność postępowania (z jej ograniczeniami),

3) przewidywalność działań zamawiającego.

1

Opis przedmiotu zmówienia

Możliwe podejścia do opisu i ich konsekwencje:

1) opis techniczny,

2) opis funkcjonalny,

Opis naruszający konkurencję (cenową lub produktową).

Czy Pzp uniemożliwia ujednolicenie parku maszynowego?

1

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zawartość SIWZ (o kwalifikacji wykonawców, kryteriach i umowach będzie krótko - więcej na innych naszych szkoleniach).

Sposób udostępniania SIWZ.

Wyjaśnienia i zmiany SIWZ.

1

Tryby udzielania zamówień

Nie rozumiem dlaczego przetarg nieograniczony jest tak bardzo nadużywany – dużo o zaletach innych trybów.

Publikacja ogłoszeń.

Przebieg postępowania w poszczególnych trybach.

2

Rozwiązania niestandardowe

Konkurs najlepszym sposobem wyboru opartym na jakości.

Warunkowy zakres zamówienia, opcje, zamówienia uzupełniające – kiedy i jak używać tych metod?

Umowy ramowe – istotne narzędzie stabilizacji relacji z wykonawcami.

Katalogi, aukcje, licytacje – kiedy skuteczne?

1,5

Środki ochrony prawnej Odwołanie – wezwanie – przystąpienie – odpowiedź – posiedzenie – rozprawa – wyrok – skarga – wyrok. 0,5
Organizacja procesu

Rola kupców („zamawiaczy”) w organizacji, regulamin udzielania zamówień.

Rola członków komisji, regulamin komisji przetargowej.

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów.

1

Materiały szkoleniowe: uczestnik otrzyma autorski materiał omawiający tematykę szkolenia, bibliografię, tekst ustawy Pzp i wybranych aktów wykonawczych. 

Efekty szkolenia: uczestnik uzyska zrozumienie istoty zamówień publicznych, umiejętność interpretacji przepisów ustawy Pzp oraz zdolność podejmowania właściwych decyzji w sytuacjach, których przepisy nie regulują.


TRENER:

Dariusz KOBA

Szkolenie dostępne w trybie otwartego naboru (sprawdź terminarz), a także jako szkolenie dedykowane.

Do zobaczenia na szkoleniach!Dariusz Koba

chwilowka