Uczymy na szkoleniach otwartych

Małe zamówienia. Szacowanie wartości zamówienia, 22-23.03.2018 r.

Dlaczego właśnie to szkolenie: jest to jedyne szkolenie skoncentrowane na argumentacji służącej do obrony przed zarzutami dzielenia zamówienia na części oraz na praktycznym, biznesowym podejściu do udzielania zamówień podprogowych (do 30 tys. euro). 

Adresat: pracownicy instytucji zamawiających dokonujący zamówień mniejszej wartości oraz odpowiedzialni za opracowywanie planów i/lub szacowanie wartości zamówienia.

Cele: zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi i praktyką szacowania wartości zamówienia oraz z praktycznymi możliwościami dokonywania efektywnych zamówień o wartości podprogowej.

PROGRAM SZKOLENIA O CZYM BĘDĘ MÓWIĆ, CO BĘDZIEMY DYSKUTOWAĆ LICZBA GODZIN

DZIEŃ 1. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA.

Brak definicji zamówienia

O zgrozo! Ustawa Pzp nie zawiera definicji zamówienia publicznego.

Definicji takiej nie zawierają również dyrektywy (może i lepiej, bo projekt nowej dyrektywy przewidywał definicję, która „poszła by nam w pięty”).

Jest jeszcze gorzej: Pzp zawiera w art. 32 normy jednoznacznie sprzeczne ze sobą! – trudno się dziwić, że tak różne poglądy można usłyszeć na ten temat.

I jak wykazać należytą staranność, gdy nie wiadomo o co chodzi.

0,5
Zasady szacowania wartości w UE

Nie zawierając definicji, dyrektywa określa jednak znacznie jaśniej zasady szacowania wartości zamówienia:

1) Jak określać zakres przedmiotowy zamówienia, czyli co razem, a co osobno?

2) Jak określać ilość, czyli czy wolno kilka razy kupić to samo?

3) Jak określać horyzont czasowy, w którym należy sumować zapotrzebowanie?

Specyfika dostaw/usług powtarzających się okresowo.

1,5
Trzy tożsamości

UZP ujmuje ten problem jako:

1) tożsamość przedmiotowa – zbliżone przedmiotowo lub tworzące funkcjonalną całość,

2) tożsamość podmiotowa – stara zasada „jeden sklep”,

3) tożsamość czasowa – czy „jednocześnie” lub „w tym samym czasie” oznacza „w ciągu trwania projektu”.

Kiedy nie może (nie powinno) być podejrzenia podziału zamówienia na części – jak się bronić z zarzutów.

1
Szacowanie wartości zamówień na roboty budowlane

Swoiste pojęcie obiektu budowlanego w Pzp.

O ile przy obiektach kubaturowych wyznaczenie granic obiektu nie jest (zwykle) trudne – Nobel dla tego, kto wyodrębni obiekty liniowe.

TSUE jest jednak bardzo wymagający (kilka wyroków).

„Schiza”: w projektach unijnych postępujemy inaczej, a w projektach krajowych inaczej (case’y Białystok vs Lubin).

Usługi „okołobudowlane”: czy rzeczywiście trzeba sumować prace projektowe lub nadzory inwestorskie? – nigdy się z tym nie pogodzę.

Kosztorys inwestorski (wartość kosztorysowa) a szacowana wartość zamówienia – przecież to zupełnie różne rzeczy.

2
Dzielenie organizacyjne

Kiedy mamy do czynienia z sytuacją, gdy:

1) wyodrębniona jednostka organizacyjna (czyli co?),

2) posiadająca samodzielność finansową (czyli co?),

3) udziela zamówienia (czyli zawiera umowę, ale we własnym imieniu, czy niekoniecznie?),

4) związanego z jej własną działalnością (niby jasne).

Jakie warunki trzeba spełnić, aby nie sumować zamówień – i dlaczego nie należy tego robić.

0,5
Specyficzne przepisy o szacowaniu wartości

Zamówienia uzupełniające, opcje i zamówienia podlegające wznowieniu.

Wartość umowy ramowej i DSZ (ktoś to widział?).

Wartość usług finansowych – licząc zgodnie z ustawą jest ujemna.

 

0,5
DZIEŃ 2. MAŁE ZAMÓWIENIA
Uwarunkowania prawne udzielania zamówień podprogowych

Czy to nie wspaniałe, że próg stosowania Pzp podniesiono do 30 tys. euro? – uważam, że nie i chętnie wyjaśnię dlaczego.

Tam, gdzie nie obowiązuje Pzp, obowiązuje (przynajmniej niektórych):

1) ustawa o finansach publicznych,

2) Kodeks cywilny,

3) prawo UE, a zwłaszcza Komunikat wyjaśniający Komisji 2006/C 179/02.

I co z tego wynika? – bardzo wiele.

2
Zasady pozyskiwania ofert

Uważam, że znacznie poniżej progu zamawiający powinien prowadzić procedury zmierzające do wyboru najlepszej oferty.

Stosownie do wartości i przedmiotu zamówienia oraz specyfiki rynku należy stosować takie narzędzia, jak:

1) analiza rynku,

2) zapytanie ofertowe,

3) przetarg,

4) aukcja.

Przy czym przetarg nie powinien przypominać PN, powinien raczej być wzorowany na PO lub NzO, w tym z zastosowaniem wstępnego ogłoszenia „zapraszającego”.

2
Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty

Poniżej progu nie obowiązuje, oczywiście, nakaz stosowania pozacenowych kryteriów, jednak stosowanie wyłącznie kryterium ceny jest tak samo głupie, jak przy dużych zamówieniach.

Zamawiający może przewidzieć większą elastyczność wyboru, wzorowaną na rozwiązaniach przyjętych w dyrektywach (np. hierarchia kryteriów zamiast wag) lub w trybach ustawowych (np. uzupełnianie ofert jak w dialogu konkurencyjnym).

Czy można stosować kryteria podmiotowe? – a jakże, zwłaszcza, że kryteria odnoszące się do personelu zostały już dopuszczone nowymi dyrektywami.

Po postpowaniu powinien pozostać ślad. Nie należy prowadzić postępowania w formie pisemnej, lecz wymianę faksów, a jeszcze lepiej maili należy udokumentować.

1
Zasady obowiązujące przy wydatkowaniu środków UE

Kolejna „schiza”: próg stosowania ustawy Pzp wynosi 30 tys. euro, a progi wszczynania uproszczonych postępowań finansowanych ze środków UE – kilka tysięcy złotych.

Nie ma rady: w projektach unijnych postępujemy inaczej, a w projektach krajowych inaczej.

Wymagania w zakresie zamówień podprogowych współfinansowanych ze środków UE są różne (POIiŚ, POIG, POKL i inne) i ewoluują (będzie o aktualnym stanie prawnym).

0,5
Regulamin udzielania zamówień podprogowych

Wszystko, o czym mowa tego dnia powinno być spisane i stosowane konsekwentnie w instytucji zamawiającej jako Regulamin udzielania zamówień podprogowych.

Nie ma jednego wzorcowego Regulaminu, ale jeśli komuś podobają się moje rozwiązania, to będzie mógł wykorzystać „cegiełki” Regulaminu, które rozdaję na szkoleniu.

0,5

Materiały szkoleniowe: uczestnik otrzyma autorski materiał omawiający tematykę szkolenia, „cegiełki” do budowy Regulaminu udzielania zamówień podprogowych. 

Efekty szkolenia: uczestnik uzyska umiejętność szacowania wartości zamówienia w sposób, który nie będzie nosił znamion podziału zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp oraz wiedzę na temat możliwych sposobów wydatkowania efektywnie i zgodnie z prawem kwot do 30 000 euro.


TRENER:

Dariusz KOBA


HARMONOGRAM SZKOLENIA:

10.00 – 15.30 pierwszy dzień oraz
09.00 – 14.30 drugi dzień. 

Szkolenie obejmuje 12 godzin zajęć oraz przerwy kawowe i obiad.

Na życzenie uczestników organizator zapewnia nocleg w czasie szkolenia (warunki są ustalane indywidualnie, a podane niżej ceny nie obejmują noclegu). 


CENA SZKOLENIA:

Cena za udział w szkoleniu wynosi 1000 zł netto (w przypadku korzystania ze zwolnienia z VAT jest to również cena brutto). Druga osoba z tej samej instytucji korzysta z rabatu 5% - cena wynosi 950 zł. Trzecia i następne osoby otrzymują rabat w wysokości 10% - cena wynosi 900 zł. W przypadku zgłaszania większej liczby osób udzielamy dalszych rabatów. 

Do zobaczenia na szkoleniach!Dariusz Koba

Szczegóły wydarzenia:

  • Data: - -
  • Miejsce: Warszawa, Hotel Parkowa, ul. Belwederska 46/50
  • Zapisz się

Kalendarz szkoleń z Prawa zamówień publicznych


chwilowka