Dlaczego właśnie to szkolenie: nie czytam przepisów ustawy Pzp - raczej czytam „między wierszami”, nie skupiam się na komentowaniu przepisów (choć nie uciekam od tego) - lecz na istocie zamówień: jak zapewnić wykonanie zamówienia na najkorzystniejszych warunkach, nie próbuję nawet wspomnieć o wszystkich przepisach ustawy - omawiam za to szczegółowo cele i zasady ucząc samodzielnej interpretacji przepisów oraz wypełniania luk w prawie. 

Adresaci szkolenia: wszyscy zainteresowani tematem, również ci, który byli już na innych szkoleniach i nie znajdują odpowiedzi na istotne pytania.

Cele szkolenia: zapoznanie uczestników z zasadami udzielania zamówień publicznych oraz najważniejszymi dla efektywnego dokonywania zamówień pojęciami i narzędziami.

PROGRAM SZKOLENIA  O CZYM BĘDĘ MÓWIĆ, CO BĘDZIEMY DYSKUTOWAĆ? LICZBA GODZIN
Cele regulacji

Po co istnieją zamówienia publiczne?

1) efektywność gospodarowania środkami

2) przeciwdziałanie zjawiskom negatywnym

3) cele „nowego podejścia”

Jakie to ma znaczenie „na co dzień”? Przeogromne! Pokażę kilka przykładów orzeczeń KIO.

0,5

Cele prawa UE

KE chodzi o wspólny rynek, swobody traktatowe, podstawowe zasady UE oraz zobowiązania GPA.

Jakie to ma znaczenia „na co dzień”? Przeogromne! Pokażę kilka przykładów z kontroli środków UE.

0,5

Podstawowa zasada interpretacji ustawy Pzp

Pzp należy (oczywiście?) do gałęzi prawa cywilnego…

Czy to oznacza, że należy go interpretować wedle zasady „co nie jest zakazane – jest dozwolone?

Pzp jako zbiór praw podmiotowych wykonawców – i co z tego wynika „na co dzień”.

1

Równe traktowanie

Co to jest równe traktowanie? To wcale nie jest oczywiste – warto wyjść od polskiej konstytucji i wyroków TSUE.

Równa miara, nie wynik mierzenia.

Dlaczego dopuszczając partaczy do udziału w postępowaniu zamawiający łamie zasadę równego traktowania.

1

Uczciwa konkurencja

W prawie UE nie ma zasady uczciwej konkurencji – i co z tego wynika.

Czym jest uczciwa konkurencja i jak ma się do otwarcia na konkurencję, zakazu dyskryminacji i zasady proporcjonalności?

Przykłady naruszeń zasady.

1

Proporcjonalność

Im większe zamówienie, tym wyższe wymagania – prawda czy fałsz?

Proporcjonalność jako podstawowa zasada UE (oraz katolickiej nauki społecznej:)

Jak nie wymagać więcej, niż to konieczne, a jednak wymagać wszystkiego, co konieczne.

1
Przejrzystość

Ważna zasada, na którą składają się:

1) utrwalenie śladu po każdej czynności (pisemność bez formy pisemnej)

2) jawność postępowania (z jej ograniczeniami)

3) przewidywalność działań zamawiającego

1

Opis przedmiotu zmówienia

Możliwe podejścia do opisu i ich konsekwencje:

1) opis techniczny

2) opis funkcjonalny

Opis naruszający konkurencję (cenową lub produktową).

Czy Pzp uniemożliwia ujednolicenie parku maszynowego?

1

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zawartość SIWZ (o kwalifikacji wykonawców, kryteriach i umowach będzie krótko - więcej na innych naszych szkoleniach).

Sposób udostępniania SIWZ. Wyjaśnienia i zmiany SIWZ.

1

Tryby udzielania zamówień

Nie rozumiem dlaczego przetarg nieograniczony jest tak bardzo nadużywany – dużo o zaletach innych trybów.

0,5

Przebieg e-zamówień

Gdzie zmierza elektronizacja a gdzie jesteśmy?

Forma elektroniczna, kwalifikowany podpis elektroniczny.

Komunikacja elektroniczna przy zastosowaniu miniPortalu i wiodących portali komercyjnych.

Składanie i otwarcie ofert, udostępnianie informacji, protokół postępowania, archiwizacja.

2
Rozwiązania niestandardowe

Konkurs najlepszym sposobem wyboru opartym na jakości.

Warunkowy zakres zamówienia, opcje, zamówienia powtarzane – kiedy i jak używać tych metod?

Umowy ramowe – istotne narzędzie stabilizacji relacji z wykonawcami.

Katalogi, aukcje, licytacje – kiedy skuteczne?

1

Środki ochrony prawnej Odwołanie – wezwanie – przystąpienie – odpowiedź – posiedzenie – rozprawa – wyrok – skarga – wyrok 0,5

Materiały szkoleniowe: uczestnik otrzyma autorski materiał omawiający tematykę szkolenia (prezentację), tekst ustawy Pzp i wybranych aktów wykonawczych, materiały piśmienne.

Efekty szkolenia: uczestnik uzyska zrozumienie istoty zamówień publicznych, umiejętność interpretacji przepisów ustawy Pzp oraz zdolność podejmowania właściwych, efektywnych decyzji w sytuacjach, których przepisy nie regulują.


TRENER:

Dariusz KOBA

Szkolenie dostępne w trybie otwartego naboru (sprawdź terminarz), a także jako szkolenie dedykowane.

Do zobaczenia na szkoleniach!Dariusz Koba

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego newslettera


chwilowka